leveringsvoorwaarden

DomoticaVormgevers, gevestigd aan de Haagweg 480, 4813 XG Breda; hierna aangeduid met “J&L”.

I  Algemene bepalingen

Toepasselijke bepalingen
1  Nederlands recht is van toepassing.
2  De wettelijke bepalingen zijn van toepassing, behalve  voor zover de Algemene Voorwaarden daarvan afwijken.
3  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door J&L opgestelde aanbiedingen en tussen J&L en de opdrachtgever gesloten overeenkomsten. Zij zijn tevens van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit nadien tussen partijen gesloten overeenkomsten. Toepassing van door de opdrachtgever ingeroepen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Kwaliteit
4  J&L is verplicht een product af te leveren dat aan de overeenkomst beantwoordt. Het product  beantwoordt niet aan de overeenkomst, indien het niet  de eigenschappen bezit die de klant op grond van de  overeenkomst mocht verwachten. Wordt aan deze verwachtingen niet voldaan, dan heeft de consument recht  op reparatie respectievelijk vervanging.
5  Bij producten die met fabrieksgarantie worden geleverd, kan de klant zich met klachten ook rechtstreeks  tot de fabrikant of importeur wenden. Desgevraagd kan  de ondernemer daarbij tussen de klant en de fabrikant of importeur bemiddelen, bijvoorbeeld door het product  namens en voor risico van de klant te sturen naar de  fabrikant of importeur.

Eigendomsvoorbehoud
6  J&L blijft de eigenaar van het verkochte product zolang de klant niet volledig heeft voldaan aan  zijn betalingsverplichtingen, met inbegrip van hetgeen hij in verband met het tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht worden.
6a De door J&L opgestelde documenten (zoals tekeningen, technische beschrijvingen e.d.) zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch zijn niet bindend en blijven het (intellectuele) eigendom van J&L. Zij mogen niet zonder toestemming van J&L worden gebruikt, gekopieerd of aan derden ter hand worden gesteld of op andere wijze openbaar worden gemaakt.

Betaling
7  Onverminderd het in artikel 8 bepaalde zal de klant de prijs direct en contant bij de aflevering betalen. Onder contante betaling wordt mede verstaan bijschrijving van  het verschuldigde bedrag op een door J&L aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van levering, dan wel overhandiging van gegarandeerde girobetaalkaarten of bankcheques.
8  Door de klant gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde kosten en rente en vervolgens ter afdoening van opeisbare facturen die het  langst open staan, zelfs al vermeldt de klant dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Termijnen
9  Bij niet tijdige aflevering dient de klant J&L schriftelijk in gebreke te stellen, tenzij er sprake is van  een vaste leveringsdatum (fatale termijn).

Klachten
10 Klachten dienen bij voorkeur schriftelijk en gemotiveerd bij J&L te worden ingediend.
11 In geval van zichtbare gebreken dient de klacht terstond na de aflevering te worden ingediend. In alle andere  gevallen dient de klacht te worden ingediend binnen bekwame tijd nadat de klant het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken.

Koop op proef
12 Bij koop op proef is het product voor risico van de klant vanaf het moment van de aflevering.

Niet afgehaalde producten
13 Indien na drie achtereenvolgende schriftelijke mededelingen – waarvan de laatste bij aangetekend schrijven – van J&L aan de klant dat hij aan de  aflevering van het product moet meewerken, de klant  gedurende een periode van eìeìn maand heeft nagelaten  het product op te halen of in ontvangst te nemen, is J&L bevoegd het product te verkopen en het  hem verschuldigde op de opbrengst te verhalen. 

Prijzen
14 Indien voor de aflevering eìeìn of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, is J&L gerechtigd  de desbetreffende extra kosten in rekening te brengen. 

Incasso
15 Indien de klant in verzuim verkeert en J&L tot invordering overgaat van het aan hem verschuldigde bedrag, dan zijn alle daaraan verbonden kosten voor  rekening van de klant, tenzij J&L verkiest  om deze kosten forfaitair te bepalen op 15% van het te vorderen bedrag. De vertragingsschade wordt gefixeerd op de wettelijke rente, vermeerderd met 2%.

Overmacht
16 Onder overmacht wordt mede verstaan: het niet voldoen door de leveranciers van J&L aan hun  verplichtingen, transportmoeilijkheden, brand, stakingen of werkonderbrekingen, import- of handelsverboden.

Schadevergoeding
17 De door de klant geleden schade die het gevolg is van een tekortschieten van J&L wordt vergoed tot maximaal het bedrag van de koop indien en voor zover deze schade door de verzekering van J&L wordt gedekt.